SOCIAL SERVICES

Happy And Healthy Minds International Association
PARTNERS WITH GIOCP

WITH LEADERSHIP TRAINING

lifelong learning through social development projects

                                                          GIOCP CHAIRPERSON’S MESSAGE – සභාපතිනියගේ පණිවිඩය

Welcome to the GIOCP International Associations page, where you will find information on activities framed by the GIOCP Vision and Mission. The aim is to showcase the leadership skills and personal development activities of our association members and advocate for GIOCP to promote the role of research and mental health for the democratic and sustainable development of society, with local and global responsibilities.

The strength of GIOCP as the global voice for mental health services is to provide a valuable platform for cooperation and for sharing knowledge among GIOCP members, to build on the participation of association members  and of other stakeholders in GIOCP. 

I look forward to welcoming you in the future for the services and activities carried out annually by GIOCP International Associations.

Best regards, Dr. M. B. S. Niranjala Fernando.

GIOCP ජාත්‍යන්තර සංගම් පිටුව වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු, මෙහි ඔබට GIOCP දැක්ම සහ මෙහෙවර මගින් සකස් කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගත හැකිය. දේශීයව සහ ගෝලීය වගකීම් සහිතව, සමාජයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහ තිරසාර සංවර්ධනයක් සඳහා පර්යේෂණ සහ මානසික සෞඛ්‍යයේ කාර්යභාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා අප සංගම් සාමාජිකයන්ගේ නායකත්ව කුසලතා සහ පෞරුෂත්ව සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් එළිදැක්වීම සහ GIOCP ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම මෙහි අරමුණයි.

මානසික සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා වන ගෝලීය හඬ ලෙස GIOCP හි ශක්තිය වන්නේ GIOCP සාමාජිකයින් අතර සහයෝගීතාවය සහ දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා වටිනා වේදිකාවක් සැපයීම, GIOCP හි සංගම් සාමාජිකයින්ගේ සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ සහභාගීත්වය මත ගොඩනැගීමයි.

GIOCP ජාත්‍යන්තර සංගම් විසින් වාර්ෂිකව සිදුකරනු ලබන සේවාවන් සහ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඉදිරියේදී ඔබව සාදරයෙන් පිළිගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙමි .

සුභ පතමින්, ආචාර්‍ය එම්. බී. එස්. නිරංජලා ප්‍රනාන්දු

You and our responsibility here at GIOCP are to conduct annual human development projects to build quality humanitarians in society to make the world beautiful.
ලස්සන ලොවක් ඇති කිරීමට, සමාජය තුළ ගුණාත්මක මානව හිතවාදීන් ගොඩනැගීම සඳහා, වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන මානව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මෙහෙයවිම සඳහා GIOCP මෙහි, ඔබ අපගේ වගකීමයි.

Happy And Healthy Minds International Association

Child Protection for Great World International Association

We Build Together International Association

A Life Beyond Stigma International Association

Benefits

What are the benefits that there are for the students / members of this projects?

 • Improve communication and interpersonal skills.
 • Improve greater self-acceptance and self-esteem.
 • Improve their ability to change or defeat behaviors / habits.
 • Improve better expression and management of emotions, including anger.
 • Improve the way to encourage the client to examine the available alternatives and decide whether choices are appropriate and useful for problem solving.
 • Develop the skills of self-study, self-analysis and self-understanding.
 • Improve how to facilitate behavior change.
 • Experience how to improve a client’s ability to establish and maintain relationships.
 • Improve how to enhance the client’s effectiveness and ability to cope.
 • Improve how to promote the decision-making process and facilitate client potential.
 • Development of personality and especially with leadership skills, community, coping skills, communication skills and overall counseling skills.
 • Those who are showing more talents will get the chance to register their names for “Global Social Development Awards”.
 • Best appreciation platform and publicity for their work and talents.
 • This international association membership can be mentioned in the CV.
මෙම ව්‍යාපෘති තුල සිසුන්ට / සාමාජිකයින්ට ලබාදෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?
 • සන්නිවේදනය සහ අන්තර් පුද්ගල කුසලතා වැඩි දියුණු කරයි.
 • වැඩි ස්වයං පිළිගැනීමක් සහ ආත්ම අභිමානය දියුණු වේ.
 • හැසිරීම් / පුරුදු වෙනස් කිරීමට හෝ පරාජය කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරයි.
 • කෝපය ඇතුළුව චිත්තවේගයන් යහපත් ආකාරයකින් මුදා හැරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීම වැඩි දියුණු කරයි.
 • ප්‍රශ්න ගැටළු සදහා විකල්ප පරීක්ෂා කිරීමට සහ ගැටළු විසඳීම සඳහා අධාල තේරීම් යෝග්‍යද සහ ප්‍රයෝජනවත්ද යන්න තීරණය කිරීමට සේවාදායකයා දිරිමත් කිරීමේ මාර්ගය වැඩිදියුණු කරයි.
 • ස්වයං අධ්‍යයනය, ස්වයං විශ්ලේෂණය සහ ස්වයං අවබෝධය පිළිබඳ කුසලතා වර්ධනය කරන්න.
 • හැසිරීම් වෙනස් කිරීමට පහසුකම් සපයන ආකාරය වැඩි දියුණු කරන්න.
 • සබඳතා ඇති කර ගැනීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට සේවාදායකයෙකුගේ හැකියාව වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේදැයි අත්දැකීම් ලබයි.
 • සේවාලාභියාගේ කාර්යක්ෂමතාව සහ එයට මුහුණ දීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද පිළිබද අවබෝදය ලබයි.
 • තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රවර්ධනය කරන ආකාරය සහ සේවාදායක හැකියාවන්ට පහසුකම් සැලසීම පිළිබද අවබෝදය ලබයි..
 • පෞරුෂය වර්ධනය කිරීම සහ විශේෂයෙන් නායකත්ව කුසලතා, සන්නිවේදන කුසලතා සහ සමස්ත උපදේශන කුසලතා වර්ධනය කර ගනී.
 • වැඩි දක්ෂතා දක්වන අයට “ගෝලීය සමාජ සංවර්ධන සම්මාන” සඳහා තම නම් ලියාපදිංචි කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.
 • තම සේවාවන් සහ දක්ෂතා සඳහා හොඳම අගය කිරීමේ වේදිකාව සහ ප්‍රචාරණය ලැබෙනු ඇත.
 • මෙම ජාත්‍යන්තර සංගම් සාමාජිකත්වය සාමාජිකයින්ගේ (යෝග්‍යතා විස්තරයෙහි)  හි සඳහන් කළ හැකිය.